Vrijwilligersbeleid

Versie oktober 2019

Vrijwilligersbeleid

Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker binnen Scouting, waar je met minderjarigen werkt. Dit betekent dat, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, alle leden zich ook veilig moeten kunnen voelen. Scouting Tungelroy heeft deze veilige en fysieke sociale omgeving hoog in het vaandel staan. Scouting Nederland heeft hiertoe een aantal maatregelen genomen, waar Scouting Tungelroy zich als organisatie ook aan dient te houden.

VOG

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag en/of (andere) strafbare feiten. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Door deze maatregel is ook Scouting Tungelroy verplicht om voor iedere vrijwilliger een VOG aan te vragen.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de betreffende persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen  (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Er wordt in ieder geval geen VOG verstrekt wanneer de betreffende persoon een strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Verdere informatie betreffende VOG’s is te vinden op de website van Justis: https://www.justis.nl/producten/vog/. Om als vrijwilliger binnen Scouting Tungelroy aan de slag te kunnen is het noodzakelijk om een VOG te kunnen overleggen. De VOG wordt aangevraagd door de  VOGfunctionaris en wordt, na aanleveren van het originele exemplaar, door de Gegevensbeheerder geregistreerd in het online ledenadministratiesysteem. Binnen Scouting Tungelroy zijn de geregistreerde  VOG’s niet ouder dan vijf jaar. Indien een VOG de termijn van vijf jaar bereikt heeft, wordt er voor de betreffende vrijwilliger een nieuwe VOG aangevraagd en geregistreerd.

Gedragscode

In juni 2012 heeft Scouting Nederland een gedragcode vastgesteld. Hierin staat wat Scouting Nederland belangrijke afspraken vindt in de relatie vrijwilliger-jeugdlid; het is een belangrijk hulpmiddel om bewustwording bij vrijwilligers, met betrekking tot de omgang met jeugdleden, te bevorderen en het is een preventief hulpmiddel in het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Omdat de gevolgen van dit gedrag voor het slachtoffer en de groep enorm en vaak van blijvende aard zijn, zijn er landelijke afspraken gemaakt, die voor iedereen gelden. Scouting Tungelroy schaart zich dan ook
onder de gedragscode van Scouting Nederland; de vrijwilligers van Scouting Tungelroy worden verzocht de gedragscode door te lezen en zich hier aan te houden. De gedragscode is te downloaden via de volgende link: https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode.

Aanstellingsbeleid

Onder andere de verplichte aanvraag van een VOG en de gedragscode zijn onderdeel van het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Naast deze maatregelen hanteert Scouting Tungelroy, bij het werven van nieuwe vrijwilligers, de volgende punten in hun aanstellingsbeleid:

  • Het aanvragen van een VOG en aanleveren van het originele exemplaar is verplicht.
  • De nieuwe vrijwilliger moet zichzelf op de hoogte stellen van de gedragscode van Scouting Nederland en zich hier te allen tijde bewust van zijn.
  • De nieuwe vrijwilliger moet zichzelf op de hoogte stellen van het privacybeleid van Scouting Tungelroy en zich hier te allen tijde bewust van zijn. Het privacybeleid is terug te vinden via https://www.scoutingtungelroy.nl/privacyverklaring-avg/.
  • Met alle nieuwe vrijwilligers wordt een persoonlijk gesprek gevoerd ter kennismaking. Wie is Scouting Tungelroy? Waar staat Scouting Tungelroy voor? Wat is de motivatie en achtergrond van de nieuwe vrijwilliger?

Eisen/verwachtingen ten aanzien van de nieuwe vrijwilliger

  • Leeftijdsgrens: de nieuwe vrijwilliger moet minimaal 16 jaar oud zijn om leiding te mogen worden bij de jongste speltakken (Bevers, Welpen/Kabouters). Om leiding te mogen worden bij de oudere speltakken (Scouts, Explorers, BE) moet de nieuwe vrijwilliger minimaal 18 jaar oud zijn.
  • Geen leiding worden indien de betreffende persoon nog lid is; het is wel mogelijk om als stagiair of als aspirant-leiding mee te draaien. Een stagiair/aspirant-leiding wordt eveneens ingeschreven in SOL en is het aanvragen en aanleveren van een VOG verplicht.
  • De vrijwilliger is enthousiast, flexibel, creatief, verantwoordelijk, een teamspeler, heeft affiniteit met kinderen/jongeren
  • Verwacht wordt dat de vrijwilliger wekelijks in teamverband programma maakt, aansluitend bij het niveau en de mogelijkheden van de jeugdleden.
  • Het is wenselijk dat de vrijwilliger beschikbaar is voor twee weekenden met overnachting (voorjaar en najaar) en een week zomerkamp.
  • Tijdens groepsbijeenkomsten worden er geen alcoholische dranken genuttigd en wordt er niet in het zicht van de jeugdleden gerookt. In de blokhut mag niet gerookt worden.

Bij alle georganiseerde activiteiten zijn minimaal twee vrijwilligers aanwezig, zodat éénop-één contact kan worden beperkt. In de praktijk zullen er over het algemeen meer vrijwilligers aanwezig zijn, daar het vrijwilligersaantal afgestemd wordt op de hoeveelheid jeugdleden. Het vrijwilligersaantal in verhouding tot het aantal jeugdleden is vastgesteld in de teamprofielen van Scouting Nederland. Deze zijn te  downloaden via de volgende link: https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-enverhouding-teamleiders-kinderen.

Vertrouwenspersoon

Ondanks alle maatregelen die Scouting als organisatie neemt, kan het nog steeds mis gaan. Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, kunt u te allen tijde contact opnemen met het bestuur van Scouting Tungelroy (info@scoutingtungelroy.nl). Iemand met wie u in vertrouwen kunt praten, maakt het makkelijker over over moeilijke onderwerpen te  beginnen. Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenpersoon gaan. Die is er voor iedereen: vrijwilligers, jeugdleden en ouders. Indien gewenst/noodzakelijk kan de  vertrouwenspersoon contact opnemen met het landelijk opvangteam (tel. 033-4960911, voor dringende zaken dag en nacht bereikbaar). Dit team bestaat uit vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Dit advies is gebaseerd op het protocol ‘Grensoverschrijdend gedrag’ (zie https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-gedrag/file). Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.